Terms

 

 

§1
PRZEDMIOT REGULAMINU

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Apartamentów i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę należności za pobyt. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 1. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Apartamentów Apartmood
 2. Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym pokoju, a także na stronie www.apartmood.pl

§2
DOBA

 1. Pokój wynajmowany jest na doby.
 2. Doba trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego.

§3
REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w pokoju od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 2. Wynajmujący może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin.
 3. Rezerwacji dokonuje się przez stronę www oraz przez portale rezerwacyjne.
 4. Rezerwacja nosi miano potwierdzonej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 100% wartości w terminie 1 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 5. W przypadku odwołania rezerwacji pokoju mniej niż 7 dni przed przyjazdem lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie, zaliczka nie zostaje zwrócona.
 6. Meldunek jest w pełni zautomatyzowany, w obiekcie posługujemy się kodami generowanymi na czas pobytu. Kody dostarczane są automatycznie na adres e-mail gościa 7 dni przed przyjazdem oraz gdy rezerwacja otrzyma status "potwierdzona".

§4
USŁUGI

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie pod numerem +48 500 325 555 lub e-mail biuro@apartmood.pl co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 2. Wynajmujący ma obowiązek zapewnić Gościom:
 • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez wynajmującego .

§5
ODZPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia Apartamentów powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 2. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Wynajmujący może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Wynajmującego, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Apartamentu.
 3. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.

§6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO

 1. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić Wynajmującego o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§8
CISZA NOCNA

W Apartamentach obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

§9
REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. 
 2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

 

§10
POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Nie akceptujemy obecności zwierząt.
 2. W Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu
 3. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych..
 4. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Wide Group ul. Turkusowa 9 Pietrzykowice 34-326

 

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

 

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
   
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

  Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
  adres e-mail : biuro@apartmood.pl.
   
 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.
   

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
   
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
   
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

   

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
   
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
   
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
   
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
   
  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
    
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
    
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
    
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

 

 

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
   
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
   
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;

location

Contact Us

+48 500 325 555

E-mail: biuro@apartmood.pl

12 Slowackiego

40-093 Katowicedesign by : LEMONPIXEL.pl   booking by : HOTRES.pl
przewodnik po okolicy